NA DVI STRANE KOLO

Drugim nazivom: Po dvaput drmavica. Uz poznati ples Bošnjaka pod imenom Na dvi strane kolo vezuje se određena melodija (koja potječe vjerojatno iz Udvara). Već se i u ”starije vrijeme” dogodilo kako je na zapovijed kolovođe (Na dvi strane idemo!) kolo, koje se kretalo u lijevu sranu, promijenilo svoj smer kretanja u dvije simetrične strane. Ponovno možemo ustanoviti uzajamne veze, ako gledamo simetrična kola drugih etničkih skupina.

Ovaj ples, koji plešu mješovito muškarci i žene, u zatvorenom krugu, s vezivanjem Kola, poznajemo u dvije varijante. Prema prvoj, motivi su simetrični, gledajući smjer desno-lijevo (8.1). Pri drugom načinu plesanja kolo se kreće više u lijevu stranu nego u desnu, te koraci nisu simetrični gledajući smjer (8.2. 8.3).

Uz Na dvi strane kolo poznati su mnogi pjevani tekstovi; ovi se mogu međusobno zamjenjivati s tekstovima Marice kola, Okretanja i Bećarca. Kako su kod Marice kola deseterci  s umetanjem riječi ”Marice” postali trinaesterci, tako i kod Na dvi strane kola s uzvikom ”ej” postaju jedanaesterci (raščlanjivanje deseterca ovdje je 4/6). Prema ovom posljednjem niti Marice kolo, niti Na dvi strane kolo ne spadaju među najstarije plesove.

Šokci iz Olasa Na dvi strane kolo nazivaju Šklecalicom, a mohački Šokci ga zovu Trusa.

Smatraju ga starim plesom, i plešu slično.

Kola, s osnovnom strukturom ”dva desno - dva lijevo” (ili ”dva lijevo - dva desno”) općenito su proširena i među drugim hrvatskim i srpskim etničkim skupinama.

GLAZBA 

VIDEO
 

thumb 08 Nadvistrane.png   thumb NaDviStrane.jpg